Algemene voorwaarden donatie

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij: Dierenasiel de Leiestreek vzw, statutair gevestigd te Zwevegem, kantoorhoudende te Avelgemstraat 186C, 8550 Zwevegem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0419.303.779, hierna verder te noemen: Dierenasiel de Leiestreek.

Telefoon: +32 56 75 59 19

Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag van 14:00 uur tot 18:00 uur. Gesloten op donderdag, zon- en feestdagen.

Email: info@dierenasieldeleiestreek.be
Dierenasiel de Leiestreek is aangemerkt als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Artikel 1. Definities (alfabetisch) 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien. 2. Donatie: een door de gevende partij aan Dierenasiel de Leiestreek geschonken geldbedrag 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Dierenasiel de Leiestreek 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Dierenasiel de Leiestreek, een donatie doet aan Dierenasiel de Leiestreek 5. Statuten: Dierenasiel de Leiestreek heeft tot doel: het oprichten en uitbaten van een schuthok. Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Ze mag ook deelnemen in andere stichtingen en ondernemingen met gelijkaardige doelstellingen. De vereniging mag ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen, enkel voor zover de opbrengsten hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor ze is opgericht. 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Dierenasiel de Leiestreek aan Dierenasiel de Leiestreek 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Dierenasiel de Leiestreek die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten. 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij. 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Dierenasiel de Leiestreek 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden. 3. Dierenasiel de Leiestreek behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Dierenasiel de Leiestreek 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Dierenasiel de Leiestreek. 2. Dierenasiel de Leiestreek is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties. 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Dierenasiel de Leiestreek nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Dierenasiel de Leiestreek is bijgeschreven. 4. Aansprakelijkheid: Dierenasiel de Leiestreek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Dierenasiel de Leiestreek voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Dierenasiel de Leiestreek.
Artikel 4 Rechten gevende partij 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan veerle.debaillie@skynet.be .

Artikel 5. Plichten Dierenasiel de Leiestreek 1. Dierenasiel de Leiestreek verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten. 2. Dierenasiel de Leiestreek neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Dierenasiel de Leiestreek aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting. 3. Alle personen die namens Dierenasiel de Leiestreek bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet; 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd; 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op. 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. 5. Dierenasiel de Leiestreek doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht. 6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens 1. Dierenasiel de Leiestreek verwerkt de door de gevende partij aan Dierenasiel de Leiestreek verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. 2. Deze persoonsgegevens worden door Dierenasiel de Leiestreek verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan veerle.debaillie@skynet.be. 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Dierenasiel de Leiestreek geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Dierenasiel de Leiestreek heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepalingen 1. De disclaimer en het privacystatement die Dierenasiel de Leiestreek hanteert zijn onverkort van toepassing. 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Dierenasiel de Leiestreek en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen is de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt. 3. Partijen verklaren dat het Belgische recht van toepassing is.